Teacch

Link til Autismeforeningen om, hvad Teacch det omfatter.

Sammenligninger mellem ABA og Teacch
Link
Link

Menneskesynet bag TEACCH

Kopi fra Autismeforeningens hjemmeside

Autisme er et handicap som påvirker mennesker meget forskelligt. Da det tillige er et handicap, som sjældent optræder isoleret. er det selvfølgelig ikke muligt at opstille retningslinier, som vil passe på enhver undervisningssammenhæng.

Undervisning af elever med autisme må, som al anden specialundervisning, tage sit udgangspunkt i de særlige udviklingspotentialer og undervisningsbehov, den enkelte fremviser.

Undervisning tilrettelagt for elever med autisme kræver specialviden og tilgang til faglig supervision, og det kræver at undervisningsmiljøet tilpasses via en systematisk organisering af tid, rum og indhold.

En struktureret tilrettelagt undervisning af børn med autisme vil, ud fra TEACCH-konceptet rumme flere dimensioner:

Første dimension rummer en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme. Den enkelte underviser må kende omfanget af de problemer han stilles over for, og han må have kendskab til det særlige udviklingsforløb, der kendetegner mennesker med autisme.

Anden dimension rummer en grundig beskrivelse af eleven ikke blot som en person med autisme; men som en hel og unik person. Skole-hjem relationen, tværfagligheden og den individuelle undervisningsplan er nogle af de væsentlige aspekter inden for denne dimension.

Tredje dimension rummer begrebet “alternativ mening”. Begrebet “alternativ mening” dækker en række forskellige strategier og søgemodeller, som udvikles individuelt ud fra elevens særlige evner og behov. Visualisering, konkretisering, systematik samt organisering ag tid og rum kan henføres til denne dimension.

Der kan eksempelvis være tale om støtte til eleven via farvekoder, tegn, piktogrammer, guidesystemer eller lign. således at forventninger og intentioner bliver direkte synlige. Hvori består opgaven? Hvor kan en opgave udføres? Skal den udføres selvstændigt eller i social kontekst (kontakt)? Hvornår er aktiviteten færdig? Hvad skal der ske bagefter? Hvordan kommer man videre til denne næste aktivitet? Osv.

Andre elever klarer sig med mindre støtte til dagligdagens aktiviteter, men har måske behov for støtte i form af regler for det sociale samspil (jvr. f.eks. såkaldte sociale historier).

Fjerde dimension rummer det livslange perspektiv. Selvom autisme er et livslangt handicap, har mennesker med autisme ofte særdeles gode udviklingsmuligheder. Alle aktiviteter bør derfor tilrettelægges med henblik på en kontinuerlig udvidelse af elevens selvstændighed samt potentielle handlemuligheder.

Femte dimension rummer en erkendelse af at undervisning er en dynamisk proces, hvor problemer med social forståelse, kommunikation, abstraktion, begrebsdannelse, differentiering og generalisation konstant må finde nye løsninger.

Det er krævende at arbejde med den strukturerede pædagogik. Skal alle fem dimensioner være til stede i ethvert undervisnings- og behandlingsforløb fordrer det en betydelig kreativitet og dynamik fra pædagogens side. I hænderne på ufleksible pædagoger stivner pædagogikken – og indfrier helt de misopfattelser, fagfolk herhjemme desværre ofte lader sig citere for.

En hyppigt fremsat, men ikke af den grund mindre uheldig misforståelse er den, at TEACCH konceptet har sit udspring i behaviorismen.